ราคาแบตเตอรี่

GS80D26L2,400
GS105D31L2,550
GS105D31R2,600
GSSUPER-DIN752,500
GSGT100R-PLUS2,100
GSGT100L2,100
GSG120L2,400
GSG120R2,450
GSN50ZL1,800
GSN50ZR1,800
GSNS40ZL1,500
GSNS60L1,700
GSNS60R1,700
GSNS70L2,200
GSNS70R2,200
GS38B19R-MF1,650
GS38B19L-MF1,650
GS46B24L-MF1,800
GS46B24R-MF1,800
GS55B24L-MF2,200
GS75D26L-MF2,300
GSDD100-MF3,500
GSEX65L2,100
GSEX120L2,300
GSEX120R2,300
GSEX150L2,500
GSEX150R2,500
GSEX180L2,800
GSEX180R2,800
GSQ85-MF2,300
GS38B19L-DL1,750
GS65D23L-DL2,400
GS80D26L-DL2,600
GS80D26R-DL2,600
GS105D31L-DL3,300
GS105D31R-DL3,300
GSD60L-DL2,200
GSD60R-DL2,200
GSD120L-DL3,200
GSD120R-DL3,200
GSDD80-DL3,200
GSDIN60-DL3,000
Panasonic38B19L-MF1,500
Panasonic38B19R-MF1,500
Panasonic46B24L-MF1,800
Panasonic46B24R-MF1,800
Panasonic55B24L-MF2,000
Panasonic55B24R-MF2,000
Panasonic55D23L-MF2,100
Panasonic65D26L-MF1,900
Panasonic65D26R-MF1,900
Panasonic80D26L-MF2,100
Panasonic80D26R-MF2,100
Panasonic75D31L-MF2,300
Panasonic75D31R-MF2,300
Panasonic95D31L-MF2,500
Panasonic95D31R-MF2,500
Panasonic105D31L-MF2,600
Panasonic105D31R-MF2,600
PanasonicDIN45-MF2,300
PanasonicDIN65L-MF2,400
PanasonicDIN65R-MF2,400
PanasonicDIN75-MF2,600
PanasonicDIN100-MF3,300
FB Battery PRO-HERO-NS60L 1,650 
FB Battery  PRO-HERO-NS60R1,650
FB Battery  PRO-HERO-N50ZL1,800
FB Battery  PRO-HERO-N50ZR1,800
FB Battery  NS40ZL1,500
FB Battery  NS40ZR1,500
FB Battery  NS60L1,650
FB Battery  NS60R1,650
FB Battery  N50ZL 1,800 
FB Battery  N50ZR1,800
FB Battery  NS70L2,200
FB Battery  NS70R2,200
FB Battery  80D26L2,400
FB Battery  NS110L2,100
FB Battery  NS110R2,100
FB Battery  NS125L2,300
FB Battery  NS125R2,300
FB Battery  DIN65L-EXI2,300
FB Battery  DIN65R-EXI 2,300 
FB Battery  DIN77-EXI2,500
FB Battery  DIN100-EXI 3,000
FB Battery  38B19L-MF  1,600 
FB Battery  44B19L-MF 1,700
FB Battery  46B24L-MF  1,800 
FB Battery  F1800L-HYBRID-MF 1,800
FB Battery  F1800R-HYBRID-MF  1,800 
FB Battery  F105L-HYBRID-MF 1,850
FB Battery  F105R-HYBRID-MF 1,850
FB Battery  F135L-HYBRID-MF 2,300
FB Battery  F135R-HYBRID-MF 2,300
FB Battery  F3000L-HYBRID-MF 2,550
FB Battery  F3000R-HYBRID-MF 2,550
FB Battery  Q85-MF 2,220
FB Battery  GOLD-44B19L-SMF 1,900
FB Battery  GOLD-55B24L-SMF 2,300
FB Battery   GOLD-55B24R-SMF  2,300
FB Battery  GOLD-75D23L-SMF 2,500
FB Battery   GOLD-80D26L-SMF  2,700
FB Battery  GOLD-95D31L-SMF 3,000
FB Battery  GOLD-95D31R-SMF  3,000 
FB Battery  GOLD-105D31L-SMF 3,300
FB Battery  GOLD-105D31R-SMF  3,300 
FB Battery  SUPERGOLD-DIN65L-SMF 2,800
FB Battery  SUPERGOLD-DIN65R-SMF 2,800
FB Battery  SUPERGOLD-DIN77-SMF 3,300
FB Battery SUPERGOLD-DIN100-SMF 4,000